جدید۱

جدید۱

1 دنبال کننده108 آهنگ (03:52:53)
#عنوان
7
سو آر بازی الیگودرز (چهار لنگی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
سو آر بازی الیگودرز (چهار لنگی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:45
8
دستمال بازی (چوبیِ الیگودرز) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
دستمال بازی (چوبیِ الیگودرز) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
06:56
9
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:51
10
سو آر بازی هفت لَنگی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
سو آر بازی هفت لَنگی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
03:14
11
وردار سرنا (لردگان) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
وردار سرنا (لردگان) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:00
12
وردار چو بازی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
وردار چو بازی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:39
13
چوپی اول - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی اول - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:47
14
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:11
15
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:14
16
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:31
17
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:15
18
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:40
19
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:03
20
موری بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
موری بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:27
21
02:30
22
کمندونه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
کمندونه - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:51
23
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:17
24
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:15
25
01:13
26
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:50
28
های کاکام، های کاکام - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
های کاکام، های کاکام - موسیقی چوبانی
02:26
29
نی شیتِ لُردگان (شتر) - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
نی شیتِ لُردگان (شتر) - موسیقی چوبانی
01:23
32
نی آب خوردن گوسفندان - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
نی آب خوردن گوسفندان - موسیقی چوبانی
01:33
35
01:34
37
01:26
39
داد فلک و فایز مکوندی - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
داد فلک و فایز مکوندی - موسیقی چوبانی
01:29
42
دومه لالی (عروسی میزدج) - آوازهای مخصوص عروسی - پیمان بزرگ نیا
دومه لالی (عروسی میزدج) - آوازهای مخصوص عروسی
02:23
43
01:40
44
آهای گُل ای گُل ای گُل ای - آوازهای مخصوص عروسی - پیمان بزرگ نیا
آهای گُل ای گُل ای گُل ای - آوازهای مخصوص عروسی
02:35
45
03:27
46
02:18
47
المان شو تاریک - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
المان شو تاریک - ترانه های جشن و سرور
03:48
48
دی گلمی دی گل - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
دی گلمی دی گل - ترانه های جشن و سرور
02:22
50
02:18
51
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور
02:10
52
های شیرین شیرین - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
های شیرین شیرین - ترانه های جشن و سرور
01:41
54
سی یار دونه دونه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
سی یار دونه دونه - ترانه های جشن و سرور
02:15
55
02:32
56
یار داینه داینه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
یار داینه داینه - ترانه های جشن و سرور
01:16
57
01:41
58
عزیزم برنو بلند - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
عزیزم برنو بلند - ترانه های جشن و سرور
01:58
60
01:10
62
01:05
65
00:53
68
شیرینی ام لیلانم لیلانه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
شیرینی ام لیلانم لیلانه - ترانه های جشن و سرور
02:28
69
03:11
70
02:56
71
01:44
72
شاهنامه خوانی الیگودرز - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی الیگودرز - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
02:37
73
شاهنامه غَمونه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
شاهنامه غَمونه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
03:19
74
شاهنامه خوانی (داستان اشکبوس) - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی (داستان اشکبوس) - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
03:45
75
برزونامه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
برزونامه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
01:24
76
خسرو شیرین - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
خسرو شیرین - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
03:11
77
خسرو شیرین چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
خسرو شیرین چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
02:09
78
لیلی و مجنون - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
لیلی و مجنون - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
02:27
79
اسکندرنامه ی چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
اسکندرنامه ی چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:44
80
رَز و میش - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
رَز و میش - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:35
81
سلطان جمجمه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
سلطان جمجمه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:07
82
حمله ی حیدری - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
حمله ی حیدری - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
03:35
83
صلوات نامه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
صلوات نامه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:54
84
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی - پیمان بزرگ نیا
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی
04:10
86
01:28
93
شاه دویت (داوودخان) - آواز های حماسی - پیمان بزرگ نیا
شاه دویت (داوودخان) - آواز های حماسی
01:14
96
سکندر و نوش آفرین - داستان های ایلی - پیمان بزرگ نیا
سکندر و نوش آفرین - داستان های ایلی
01:29
98
02:48
99
02:24
100
02:44
105
01:30
106
02:18
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام