111

111

0 دنبال کننده35 آهنگ (42:27)
#عنوان
1
آواز بیات ترک - چهار مضراب - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - چهار مضراب
02:25
2
آواز بیات ترک - آواز ترک - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - آواز ترک
01:56
3
آواز بیات ترک - چهار مضراب - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - چهار مضراب
00:49
4
آواز بیات ترک - حزین - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - حزین
00:39
5
آواز بیات ترک - جامه دران - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - جامه دران
00:57
6
آواز بیات ترک - شکسته - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - شکسته
00:14
7
آواز بیات ترک - چهار مضراب شکسته - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - چهار مضراب شکسته
01:40
8
آواز بیات ترک - روح الارواح - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - روح الارواح
00:22
9
آواز بیات ترک - دوگاه - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - دوگاه
00:49
10
آواز بیات ترک - شهابی - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - شهابی
01:15
11
آواز بیات ترک - قطار - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - قطار
02:21
12
آواز بیات ترک - مثنوی - دکتر داریوش ثقفی
آواز بیات ترک - مثنوی
01:31
13
آواز افشاری - آواز افشاری ۱ - دکتر داریوش ثقفی
آواز افشاری - آواز افشاری ۱
00:31
14
آواز افشاری - چهار مضراب - دکتر داریوش ثقفی
آواز افشاری - چهار مضراب
01:45
15
آواز افشاری - آواز افشاری ۲ - دکتر داریوش ثقفی
آواز افشاری - آواز افشاری ۲
01:38
16
آواز افشاری - قرائی - دکتر داریوش ثقفی
آواز افشاری - قرائی
01:08
17
آواز افشاری - رهاوی - دکتر داریوش ثقفی
آواز افشاری - رهاوی
00:52
18
آواز افشاری - عراق - دکتر داریوش ثقفی
آواز افشاری - عراق
01:15
19
آواز افشاری - تخت طاقدیس - دکتر داریوش ثقفی
آواز افشاری - تخت طاقدیس
00:35
20
آواز افشاری - صدری - دکتر داریوش ثقفی
آواز افشاری - صدری
01:10
21
آواز افشاری - مثنوی افشاری - دکتر داریوش ثقفی
آواز افشاری - مثنوی افشاری
02:05
22
آواز دشتی - چهار مضراب - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - چهار مضراب
03:00
23
آواز دشتی - آواز دشتی - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - آواز دشتی
01:38
24
آواز دشتی - حاجیانی - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - حاجیانی
00:46
25
آواز دشتی - عشاق ۱ - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - عشاق ۱
00:21
26
آواز دشتی - چهار مضراب - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - چهار مضراب
00:57
27
آواز دشتی - عشاق ۲ - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - عشاق ۲
01:54
28
آواز دشتی - چوپانی - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - چوپانی
01:05
29
آواز دشتی - گیلکی - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - گیلکی
01:25
30
آواز دشتی - غم انگیز - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - غم انگیز
00:46
31
آواز دشتی - دشتستانی - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - دشتستانی
00:32
32
آواز دشتی - مثنوی - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - مثنوی
00:37
33
آواز دشتی - دیلمان - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - دیلمان
01:46
34
آواز دشتی - فرود - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - فرود
00:31
35
آواز دشتی - بیاد گذشته - دکتر داریوش ثقفی
آواز دشتی - بیاد گذشته
01:12
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام