تار مخلوط

تار مخلوط

توسط A®MiN
0 دنبال کننده490 آهنگ (12:20:33)
#عنوان
1
زنگوله (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
زنگوله (ادامه ی دستگاه همایون)
01:22
2
عشاق (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
عشاق (ادامه ی دستگاه همایون)
02:53
3
محمدصادق خانی (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
محمدصادق خانی (ادامه ی دستگاه همایون)
01:16
4
شوشتری (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
شوشتری (ادامه ی دستگاه همایون)
02:15
5
درآمد دوم (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
درآمد دوم (ادامه ی دستگاه همایون)
01:07
6
میگُلی (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
میگُلی (ادامه ی دستگاه همایون)
00:27
7
مرودشتی (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
مرودشتی (ادامه ی دستگاه همایون)
01:11
8
بهبهانی (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
بهبهانی (ادامه ی دستگاه همایون)
00:56
9
گوشه ی منصوری (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
گوشه ی منصوری (ادامه ی دستگاه همایون)
01:21
10
فرود شوشتری (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
فرود شوشتری (ادامه ی دستگاه همایون)
01:24
11
بختیاری (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
بختیاری (ادامه ی دستگاه همایون)
02:02
12
بختیاری، قسمت دیگر (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
بختیاری، قسمت دیگر (ادامه ی دستگاه همایون)
01:45
13
مؤالف (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
مؤالف (ادامه ی دستگاه همایون)
00:54
14
دلنواز (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
دلنواز (ادامه ی دستگاه همایون)
01:19
15
فرود به گوشه ی نیریز (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
فرود به گوشه ی نیریز (ادامه ی دستگاه همایون)
00:23
16
گوشه ی نیریز (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
گوشه ی نیریز (ادامه ی دستگاه همایون)
00:33
17
فرود همایون (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
فرود همایون (ادامه ی دستگاه همایون)
00:53
18
جامه دران (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
جامه دران (ادامه ی دستگاه همایون)
03:26
19
رنگ فرح (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
رنگ فرح (ادامه ی دستگاه همایون)
03:16
20
شهرآشوب (ادامه ی دستگاه همایون) - موسی معروفی
شهرآشوب (ادامه ی دستگاه همایون)
06:15
21
00:58
22
درآمد اول (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
درآمد اول (آواز بیات اصفهان)
01:26
23
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان)
02:05
24
درآمد سوم (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
درآمد سوم (آواز بیات اصفهان)
01:27
25
درآمد چهارم (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
درآمد چهارم (آواز بیات اصفهان)
00:56
26
01:31
28
جامه دران (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
جامه دران (آواز بیات اصفهان)
01:38
29
00:35
30
00:47
31
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
01:05
32
بیات راجه، جمله ی دوم (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
بیات راجه، جمله ی دوم (آواز بیات اصفهان)
00:17
33
بیات راجه، جمله ی سوم (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
بیات راجه، جمله ی سوم (آواز بیات اصفهان)
00:14
34
بیات راجه، جمله ی چهارم (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
بیات راجه، جمله ی چهارم (آواز بیات اصفهان)
01:17
35
بیات راجه، قسم دیگر (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
بیات راجه، قسم دیگر (آواز بیات اصفهان)
00:40
37
02:24
38
02:52
39
برگشت به بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
برگشت به بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
02:26
40
01:51
42
گوشه ی رهاب (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
گوشه ی رهاب (آواز بیات اصفهان)
00:33
43
شاه ختایی (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
شاه ختایی (آواز بیات اصفهان)
01:45
44
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
01:05
45
00:27
46
گوشه ی راز و نیاز (آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
گوشه ی راز و نیاز (آواز بیات اصفهان)
02:48
47
03:06
48
رنگ فرح (ادامه ی آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
رنگ فرح (ادامه ی آواز بیات اصفهان)
03:42
49
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه)
01:34
50
چهارمضراب 1 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
چهارمضراب 1 (دستگاه راست پنجگاه)
01:31
51
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
52
زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه)
01:56
53
زنگوله ی کبیر و صغیر 1 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
زنگوله ی کبیر و صغیر 1 (دستگاه راست پنجگاه)
01:08
54
پروانه 1 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
پروانه 1 (دستگاه راست پنجگاه)
00:46
55
01:53
56
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه)
00:49
57
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
01:59
58
01:53
59
پنجگاه و سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
پنجگاه و سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
02:08
60
02:34
61
00:57
62
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
01:12
63
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
64
01:26
65
مُبرقع (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
مُبرقع (دستگاه راست پنجگاه)
00:56
66
01:35
67
01:57
68
01:26
69
00:28
70
01:02
71
اصفهانک (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
اصفهانک (دستگاه راست پنجگاه)
01:02
72
بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه)
00:11
73
01:02
74
00:39
75
زنگوله ی کبیر و صغیر 2 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
زنگوله ی کبیر و صغیر 2 (دستگاه راست پنجگاه)
01:05
76
پروانه 2 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
پروانه 2 (دستگاه راست پنجگاه)
00:41
77
01:02
78
نغمه ی طرز (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نغمه ی طرز (دستگاه راست پنجگاه)
00:53
79
آواز طرز (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
آواز طرز (دستگاه راست پنجگاه)
01:38
80
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه)
00:56
81
راوندی (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
راوندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:23
82
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:53
83
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه)
02:14
84
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه)
01:43
85
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
01:25
86
نفیر و فرنگ (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نفیر و فرنگ (دستگاه راست پنجگاه)
01:39
87
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:04
88
01:48
89
نغمه ی راک (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نغمه ی راک (دستگاه راست پنجگاه)
01:09
90
صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه)
00:36
91
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:25
92
چهارمضراب 2 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
چهارمضراب 2 (دستگاه راست پنجگاه)
02:13
93
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه)
01:24
94
راک کشمیر، نوع دیگر (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
راک کشمیر، نوع دیگر (دستگاه راست پنجگاه)
01:37
95
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه)
02:01
96
03:04
97
شهرآشوب (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب (دستگاه راست پنجگاه)
03:45
102
00:29
104
01:01
105
01:37
106
هزارمرتبه یا کرشمه (دستگاه شور) - موسی معروفی
هزارمرتبه یا کرشمه (دستگاه شور)
02:12
108
01:47
111
00:57
112
زیرکش سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور) - موسی معروفی
زیرکش سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور)
00:17
113
زیرکش سلمک، نوعی دیگر (دستگاه شور) - موسی معروفی
زیرکش سلمک، نوعی دیگر (دستگاه شور)
00:22
115
01:07
117
ملاناری، قسم دیگر (دستگاه شور) - موسی معروفی
ملاناری، قسم دیگر (دستگاه شور)
01:55
118
00:14
119
00:14
122
00:27
123
فرود، گوشه ی ابوعطا (دستگاه شور) - موسی معروفی
فرود، گوشه ی ابوعطا (دستگاه شور)
00:32
124
00:11
125
00:54
132
00:59
135
01:19
136
00:21
137
00:30
139
گوشه ی گریلی (شور پایین دسته) - موسی معروفی
گوشه ی گریلی (شور پایین دسته)
01:29
144
قرچه، نوع دیگر (شور پایین دسته) - موسی معروفی
قرچه، نوع دیگر (شور پایین دسته)
02:06
145
قرچه، قسم دیگر (شور پایین دسته) - موسی معروفی
قرچه، قسم دیگر (شور پایین دسته)
03:36
146
عاشق کش یا عقده گشا (شور پایین دسته) - موسی معروفی
عاشق کش یا عقده گشا (شور پایین دسته)
01:19
150
بیات کرد، قسمت اول (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت اول (شور پایین دسته)
01:32
151
بیات کرد، قسمت دوم (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت دوم (شور پایین دسته)
02:06
152
بیات کرد، قسمت سوم (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت سوم (شور پایین دسته)
00:38
153
00:56
154
بیات کرد، قسمت چهارم (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت چهارم (شور پایین دسته)
01:34
155
01:14
156
مجلس افروز (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
مجلس افروز (ادامهی دستگاه شور)
01:04
157
بیات کرد، قسمت پنجم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت پنجم (ادامهی دستگاه شور)
00:16
158
چهارمضراب، فرود به شور (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
چهارمضراب، فرود به شور (ادامهی دستگاه شور)
20:34
159
06:45
160
گریلی شستی (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
گریلی شستی (ادامهی دستگاه شور)
00:41
161
گریلی شستی، قسم دیگر (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
گریلی شستی، قسم دیگر (ادامهی دستگاه شور)
01:03
162
00:40
163
ضرب اصول (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
ضرب اصول (ادامهی دستگاه شور)
02:26
164
شهرآشوب، قسمت اول (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت اول (ادامهی دستگاه شور)
03:18
165
شهرآشوب، قسمت دوم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت دوم (ادامهی دستگاه شور)
02:36
166
شهرآشوب، قسمت سوم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت سوم (ادامهی دستگاه شور)
01:55
167
شهرآشوب، قسمت چهارم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت چهارم (ادامهی دستگاه شور)
03:31
168
شهرآشوب، قسمت پنجم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت پنجم (ادامهی دستگاه شور)
00:57
169
شهرآشوب، قسمت ششم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت ششم (ادامهی دستگاه شور)
03:04
170
مقدمه، قسمت اول (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
مقدمه، قسمت اول (آواز ابوعطا)
01:38
173
00:44
174
00:58
176
گوشهی محمد صادق خانی (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
گوشهی محمد صادق خانی (آواز ابوعطا)
01:29
179
حجاز،قسمت اول (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
حجاز،قسمت اول (آواز ابوعطا)
00:44
180
حجاز،قسمت دوم (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
حجاز،قسمت دوم (آواز ابوعطا)
01:02
181
00:35
182
مقدمهی بغدادی (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
مقدمهی بغدادی (آواز ابوعطا)
00:30
183
00:45
184
حجاز، قسمت سوم، دوبیتی (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
حجاز، قسمت سوم، دوبیتی (آواز ابوعطا)
01:50
185
شِمالی (سِمالی) (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
شِمالی (سِمالی) (آواز ابوعطا)
00:28
186
چهارباغ یا چهارپاره (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
چهارباغ یا چهارپاره (آواز ابوعطا)
01:39