ردیف نوازی

ردیف نوازی

توسط مریم
6 دنبال کننده498 آهنگ (11:43:25)
سه تار
#عنوان
115
درآمد سوم ( پیش زنگوله و زنگوله ) - حسین علیزاده
درآمد سوم ( پیش زنگوله و زنگوله )
01:04
181
01:40
201