۹۹

۹۹

0 دنبال کننده604 آهنگ (10:42:26)
#عنوان
119
01:19
125
00:30
127
00:26
128
00:40
132
چهارمضراب و ادامهی دلکش - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و ادامهی دلکش
01:07
133
چهارمضراب و گوشهی ابوعطا - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و گوشهی ابوعطا
02:15
134
گوشهی افشاری و چهارمضراب افشاری - علی اکبر شهنازی
گوشهی افشاری و چهارمضراب افشاری
01:17
135
01:37
140
04:33
141
مقدمه و درآمد ماهور - علی اکبر شهنازی
مقدمه و درآمد ماهور
01:30
147
01:06
149
چهارمضراب و ادامهی دلکش - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و ادامهی دلکش
01:20
151
نیریز، چهارمضراب و فرود - علی اکبر شهنازی
نیریز، چهارمضراب و فرود
01:24
153
00:36
156
00:26
158
01:00
163
06:02
166
01:32
167
کرشمه و ادامهی آواز - علی اکبر شهنازی
کرشمه و ادامهی آواز
01:27
170
چهارمضراب چکاوک و ادامهی چکاوک - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب چکاوک و ادامهی چکاوک
01:41
172
چهارمضراب بیداد و ادامهی بیداد - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب بیداد و ادامهی بیداد
02:27
174
چهارمضراب راجه و فرود - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب راجه و فرود
01:17
176
دوضربی منصوری و ادامهی منصوری - علی اکبر شهنازی
دوضربی منصوری و ادامهی منصوری
00:57
180
04:53