۷۰

۷۰

0 دنبال کننده347 آهنگ (07:27:23)
#عنوان
13
01:21
48
01:09
60
بیاتِ راجه
بیاتِ راجه "راجع" (آواز بیات اصفهان)
00:58
70
00:56
73
01:06
75
01:10
78
01:13
80
01:28
85
01:13
90
بیات عَجم و بحرِ نور (دستگاه راست پنجگاه) - هوشنگ ظریف
بیات عَجم و بحرِ نور (دستگاه راست پنجگاه)
01:16
91
قَرَچه و مُبَرقَع (دستگاه راست پنجگاه) - هوشنگ ظریف
قَرَچه و مُبَرقَع (دستگاه راست پنجگاه)
01:17
92
01:03
93
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - هوشنگ ظریف
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
00:58
201