هرمزی

هرمزی

توسط امیر
11 دنبال کننده107 آهنگ (03:28:08)
#عنوان
1
درآمد اول (دستگاه شور) - سعید هرمزی
درآمد اول (دستگاه شور)
00:26
2
درآمد دوم و سوم (دستگاه شور) - سعید هرمزی
درآمد دوم و سوم (دستگاه شور)
00:53
3
کرشمه (دستگاه شور) - سعید هرمزی
کرشمه (دستگاه شور)
00:39
4
درآمد چهارم
درآمد چهارم "اوج" (دستگاه شور)
00:37
5
نغمه اول (دستگاه شور) - سعید هرمزی
نغمه اول (دستگاه شور)
00:46
6
نغمه دوم (دستگاه شور) - سعید هرمزی
نغمه دوم (دستگاه شور)
00:50
7
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - سعید هرمزی
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
00:46
8
گلریز و حسینی (دستگاه شور) - سعید هرمزی
گلریز و حسینی (دستگاه شور)
01:49
9
عزال و مجلس افروز (دستگاه شور) - سعید هرمزی
عزال و مجلس افروز (دستگاه شور)
02:57
10
چهارمضراب و شور پایین دسته (دستگاه شور) - سعید هرمزی
چهارمضراب و شور پایین دسته (دستگاه شور)
01:35
11
درآمد، کرشمه، فرود (دستگاه شور) - سعید هرمزی
درآمد، کرشمه، فرود (دستگاه شور)
01:38
12
گریلی (دستگاه شور) - سعید هرمزی
گریلی (دستگاه شور)
02:56
13
پیش درآمد (آواز افشاری) - سعید هرمزی
پیش درآمد (آواز افشاری)
02:32
14
درآمد، کرشمه (آواز افشاری) - سعید هرمزی
درآمد، کرشمه (آواز افشاری)
02:25
15
جامه دران، چهارمضراب و فرود (آواز افشاری) - سعید هرمزی
جامه دران، چهارمضراب و فرود (آواز افشاری)
02:18
16
درآمد قرایی (آواز افشاری) - سعید هرمزی
درآمد قرایی (آواز افشاری)
00:48
17
رهاب، فرود به افشاری (آواز افشاری) - سعید هرمزی
رهاب، فرود به افشاری (آواز افشاری)
00:47
18
گوشه ی عراق (آواز افشاری) - سعید هرمزی
گوشه ی عراق (آواز افشاری)
01:35
19
مثنوی، چهارمضراب (آواز افشاری) - سعید هرمزی
مثنوی، چهارمضراب (آواز افشاری)
02:45
20
رِنگ (آواز افشاری) - سعید هرمزی
رِنگ (آواز افشاری)
01:31
21
پیش درآمد (آواز ابوعطا) - سعید هرمزی
پیش درآمد (آواز ابوعطا)
02:36
22
درآمد و آواز ابوعطا (آواز ابوعطا) - سعید هرمزی
درآمد و آواز ابوعطا (آواز ابوعطا)
01:49
23
سَیَخی (آواز ابوعطا) - سعید هرمزی
سَیَخی (آواز ابوعطا)
01:04
24
بسته نگار (آواز ابوعطا) - سعید هرمزی
بسته نگار (آواز ابوعطا)
01:04
25
چهارپاره، چهارمضراب (آواز ابوعطا) - سعید هرمزی
چهارپاره، چهارمضراب (آواز ابوعطا)
02:46
26
حجار و آواز ابوعطا (آواز ابوعطا) - سعید هرمزی
حجار و آواز ابوعطا (آواز ابوعطا)
01:46
27
رِنگ (آواز ابوعطا) - سعید هرمزی
رِنگ (آواز ابوعطا)
01:49
28
چهارمضراب، درآمد (آواز بیات اصفهان) - سعید هرمزی
چهارمضراب، درآمد (آواز بیات اصفهان)
02:27
29
جامه دران (آواز بیات اصفهان) - سعید هرمزی
جامه دران (آواز بیات اصفهان)
00:42
30
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - سعید هرمزی
بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
03:17
31
اوج (عشاق)، چهارپاره (آواز بیات اصفهان) - سعید هرمزی
اوج (عشاق)، چهارپاره (آواز بیات اصفهان)
01:21
32
فرود، چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) - سعید هرمزی
فرود، چهارمضراب (آواز بیات اصفهان)
03:54
33
چهارمضراب، درآمد سه گاه (دستگاه سه گاه) - سعید هرمزی
چهارمضراب، درآمد سه گاه (دستگاه سه گاه)
03:58
34
زابل (دستگاه سه گاه) - سعید هرمزی
زابل (دستگاه سه گاه)
01:23
35
مویه (دستگاه سه گاه) - سعید هرمزی
مویه (دستگاه سه گاه)
00:51
36
مخالف و چهارمضراب، مخالف مغلوب و نغمه ی مخالف (دستگاه سه گاه) - سعید هرمزی
مخالف و چهارمضراب، مخالف مغلوب و نغمه ی مخالف (دستگاه سه گاه)
03:03
37
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه) - سعید هرمزی
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه)
01:23
38
درآمد (دستگاه نوا) - سعید هرمزی
درآمد (دستگاه نوا)
00:32
39
چهارمضراب (دستگاه نوا) - سعید هرمزی
چهارمضراب (دستگاه نوا)
02:45
40
کرشمه (دستگاه نوا) - سعید هرمزی
کرشمه (دستگاه نوا)
01:20
41
نغمه (دستگاه نوا) - سعید هرمزی
نغمه (دستگاه نوا)
00:54
42
چهارمضراب، نهفت (دستگاه نوا) - سعید هرمزی
چهارمضراب، نهفت (دستگاه نوا)
01:20
43
ملک حسین، تصنیف در نوا (دستگاه نوا) - سعید هرمزی
ملک حسین، تصنیف در نوا (دستگاه نوا)
02:27
44
ضربی کوتاه (دستگاه نوا) - سعید هرمزی
ضربی کوتاه (دستگاه نوا)
00:56
45
پیش درآمد (آواز دشتی) - سعید هرمزی
پیش درآمد (آواز دشتی)
02:16
46
آواز دشتی، چهارمضراب (آواز دشتی) - سعید هرمزی
آواز دشتی، چهارمضراب (آواز دشتی)
02:52
47
آواز دشتی و اوج (آواز دشتی) - سعید هرمزی
آواز دشتی و اوج (آواز دشتی)
01:44
48
غم انگیز، آواز دشتی (آواز دشتی) - سعید هرمزی
غم انگیز، آواز دشتی (آواز دشتی)
01:41
49
گیلکی، فرود (آواز دشتی) - سعید هرمزی
گیلکی، فرود (آواز دشتی)
02:23
50
درآمد (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
درآمد (دستگاه ماهور)
00:27
51
ضربی و آواز (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
ضربی و آواز (دستگاه ماهور)
00:47
52
کرشمه و آواز (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
کرشمه و آواز (دستگاه ماهور)
00:41
53
داد (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
داد (دستگاه ماهور)
01:55
54
گشایش (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
گشایش (دستگاه ماهور)
00:51
55
دلکش (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
دلکش (دستگاه ماهور)
01:32
56
خسروانی (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
خسروانی (دستگاه ماهور)
01:17
57
دلکش و چهارمضراب دلکش (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
دلکش و چهارمضراب دلکش (دستگاه ماهور)
02:34
58
خاوران (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
خاوران (دستگاه ماهور)
01:23
59
نهیب، عراق، کرشمه (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
نهیب، عراق، کرشمه (دستگاه ماهور)
01:58
60
راک (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
راک (دستگاه ماهور)
01:19
61
ضربی راک (دستگاه ماهور) - سعید هرمزی
ضربی راک (دستگاه ماهور)
01:19
62
چهارمضراب (آواز بیات ترک) - سعید هرمزی
چهارمضراب (آواز بیات ترک)
01:51
63
درآمد و آواز بیات ترک (آواز بیات ترک) - سعید هرمزی
درآمد و آواز بیات ترک (آواز بیات ترک)
01:24
64
جامه دران (آواز بیات ترک) - سعید هرمزی
جامه دران (آواز بیات ترک)
00:48
65
فیلی، شکسته، فرود، آواز (آواز بیات ترک) - سعید هرمزی
فیلی، شکسته، فرود، آواز (آواز بیات ترک)
05:42
66
مثنوی (آواز بیات ترک) - سعید هرمزی
مثنوی (آواز بیات ترک)
02:12
67
رنگ (آواز بیات ترک) - سعید هرمزی
رنگ (آواز بیات ترک)
01:55
68
درآمد اول (دستگاه همایون) - سعید هرمزی
درآمد اول (دستگاه همایون)
00:51
69
درآمد دوم (کاروانی)، زنگ شتر (دستگاه همایون) - سعید هرمزی
درآمد دوم (کاروانی)، زنگ شتر (دستگاه همایون)
01:16
70
طرز (دستگاه همایون) - سعید هرمزی
طرز (دستگاه همایون)
00:52
71
چهارمضراب، بیداد کُت (دستگاه همایون) - سعید هرمزی
چهارمضراب، بیداد کُت (دستگاه همایون)
02:13
72
بیداد (دستگاه همایون) - سعید هرمزی
بیداد (دستگاه همایون)
02:50
73
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - سعید هرمزی
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
01:18
74
باوی و چهارمضراب (دستگاه همایون) - سعید هرمزی
باوی و چهارمضراب (دستگاه همایون)
01:30
75
راز و نیاز (دستگاه همایون) - سعید هرمزی
راز و نیاز (دستگاه همایون)
00:53
76
بختیاری (دستگاه همایون) - سعید هرمزی
بختیاری (دستگاه همایون)
02:17
77
نوروز، نفیر و فرنگ (دستگاه همایون) - سعید هرمزی
نوروز، نفیر و فرنگ (دستگاه همایون)
02:19
78
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - سعید هرمزی
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
00:56
79
درآمد (دستگاه چهارگاه) - سعید هرمزی
درآمد (دستگاه چهارگاه)
02:45
80
پیش زنگوله، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - سعید هرمزی
پیش زنگوله، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
02:02
81
آواز زابل (دستگاه چهارگاه) - سعید هرمزی
آواز زابل (دستگاه چهارگاه)
01:05
82
حصار (دستگاه چهارگاه) - سعید هرمزی
حصار (دستگاه چهارگاه)
01:05
83
مخالف (دستگاه چهارگاه) - سعید هرمزی
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:29
84
مغلوب و نغمه ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) - سعید هرمزی
مغلوب و نغمه ی مغلوب (دستگاه چهارگاه)
01:40
85
منصوری (دستگاه چهارگاه) - سعید هرمزی
منصوری (دستگاه چهارگاه)
02:19
86
حُدی (دستگاه چهارگاه) - سعید هرمزی
حُدی (دستگاه چهارگاه)
01:01
87
رنگ (دستگاه چهارگاه) - سعید هرمزی
رنگ (دستگاه چهارگاه)
02:22
88
03:51
90
04:04
91
02:47
92
06:22
93
02:23
94
چهارمضراب عراق - یوسف فروتن
چهارمضراب عراق
02:55
95
ضربی بیات اصفهان - یوسف فروتن
ضربی بیات اصفهان
02:26
96
چهارمضراب عشاق - یوسف فروتن
چهارمضراب عشاق
02:10
97
پیش درآمد چهارگاه - یوسف فروتن
پیش درآمد چهارگاه
04:11
98
02:20
99
پیش درآمد همایون - یوسف فروتن
پیش درآمد همایون
06:07
100
03:41
101
03:20
102
پیش درآمد ماهور - یوسف فروتن
پیش درآمد ماهور
01:20
103
چهارمضراب ماهور - یوسف فروتن
چهارمضراب ماهور
00:49
105
پیش درآمد ابوعطا - یوسف فروتن
پیش درآمد ابوعطا
02:51
106
چهارمضراب حجاز - یوسف فروتن
چهارمضراب حجاز
01:28
107
01:45
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام