بهاره فیاضی

بهاره فیاضی

1 دنبال کننده20 آهنگ (01:20:20)
#عنوان
3
زابل و ورود به شور و ابوعطا - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
زابل و ورود به شور و ابوعطا
05:48
5
مخالف، نغمه ی مخالف، دو ضربی مخالف - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
مخالف، نغمه ی مخالف، دو ضربی مخالف
06:12
8
چهارمضراب زنگ شتر - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
چهارمضراب زنگ شتر
03:03
9
مقدمه (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
مقدمه (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
01:59
10
سبک بال (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
سبک بال (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
04:09
11
درآمد (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
درآمد (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
04:29
12
روشنا (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
روشنا (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
05:56
13
بیات راجه (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
بیات راجه (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
02:51
14
نجوا (دوضربی راجه) (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
نجوا (دوضربی راجه) (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
02:15
15
اوج (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
اوج (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
03:55
16
وجد (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
وجد (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
02:21
17
نهفت (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
نهفت (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
03:32
18
تصنیف قدیمی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
تصنیف قدیمی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
02:03
19
مثنوی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
مثنوی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
05:48
20
رهایی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
رهایی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
01:22
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام