ردیف ابتدایی سنتور

ردیف ابتدایی سنتور

2 دنبال کننده110 آهنگ (04:09:57)
#عنوان
2
02:30
3
01:51
4
03:15
5
01:44
7
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور)
01:32
11
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور)
04:21
12
گرایلی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه شور) - فرامرز پایور
گرایلی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه شور)
02:07
13
01:56
15
02:31
16
سهمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
سهمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا)
01:36
17
02:51
19
چهارمضراب حجاز، بقیهی حجاز (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
چهارمضراب حجاز، بقیهی حجاز (آواز ابوعطا)
03:05
21
شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا)
01:59
22
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا)
01:18
24
03:29
26
03:34
27
چهارمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
چهارمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز بیات ترک)
02:05
28
درآمد دوم (داد) (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
درآمد دوم (داد) (آواز بیات ترک)
01:13
32
چهارمضراب شکسته (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
چهارمضراب شکسته (آواز بیات ترک)
02:08
33
بقیهی شکسته، روح الارواح (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
بقیهی شکسته، روح الارواح (آواز بیات ترک)
03:59
36
چهارمضراب (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
چهارمضراب (آواز بیات ترک)
04:54
38
04:52
39
02:53
40
درآمد دوم (کرشمه) (آواز افشاری) - فرامرز پایور
درآمد دوم (کرشمه) (آواز افشاری)
01:38
41
01:53
43
چهارمضراب عراق (آواز افشاری) - فرامرز پایور
چهارمضراب عراق (آواز افشاری)
02:14
50
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی)
02:45
53
چهارمضراب عشاق (آواز دشتی) - فرامرز پایور
چهارمضراب عشاق (آواز دشتی)
01:50
54
02:37
57
02:14
58
چهارمضراب سهگاه (آواز دشتی) - فرامرز پایور
چهارمضراب سهگاه (آواز دشتی)
04:20
60
01:35
61
02:17
62
03:28
64
چهارمضراب زابل، فرود (دستگاه سهگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل، فرود (دستگاه سهگاه)
02:17
66
سهمضراب مخالف (دستگاه سهگاه) - فرامرز پایور
سهمضراب مخالف (دستگاه سهگاه)
03:39
67
دنبالهی مخالف (دستگاه سهگاه) - فرامرز پایور
دنبالهی مخالف (دستگاه سهگاه)
02:44
68
مغلوب، فرود (دستگاه سهگاه) - فرامرز پایور
مغلوب، فرود (دستگاه سهگاه)
02:41
70
01:06
72
02:00
73
درآمد اول (دستگاه همایون) - فرامرز پایور
درآمد اول (دستگاه همایون)
01:44
74
چهارمضراب (دستگاه همایون) - فرامرز پایور
چهارمضراب (دستگاه همایون)
02:12
75
درآمد دوم (دستگاه همایون) - فرامرز پایور
درآمد دوم (دستگاه همایون)
04:07
76
01:11
77
چکاوک و شوشتری (دستگاه همایون) - فرامرز پایور
چکاوک و شوشتری (دستگاه همایون)
04:30
78
01:15
79
چهارمضراب بیداد، بقیهی بیداد، فرود (دستگاه همایون) - فرامرز پایور
چهارمضراب بیداد، بقیهی بیداد، فرود (دستگاه همایون)
03:11
83
02:33
84
02:58
85
02:07
86
چهارمضراب بیات راجع (آواز اصفهان) - فرامرز پایور
چهارمضراب بیات راجع (آواز اصفهان)
01:12
89
02:46
90
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
درآمد اول (دستگاه چهارگاه)
01:42
91
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
01:50
92
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
02:24
93
01:34
94
چهارمضراب زابل، بقیهی زابل (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل، بقیهی زابل (دستگاه چهارگاه)
03:33
95
02:58
96
چهارمضراب مخالف (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:49
97
مغلوب و حصار (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
مغلوب و حصار (دستگاه چهارگاه)
00:49
98
چهارمضراب حصار، بقیهی حصار، فرود، مویه (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب حصار، بقیهی حصار، فرود، مویه (دستگاه چهارگاه)
03:18
99
01:34
103
02:30
104
گشایش و داد (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
گشایش و داد (دستگاه ماهور)
02:26
108
چهارمضراب دلکش، بقیهی دلکش، فرود (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
چهارمضراب دلکش، بقیهی دلکش، فرود (دستگاه ماهور)
03:24
110
01:58
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام