ردیف (نوا، راست پنجگاه، گوشه ها)

ردیف (نوا، راست پنجگاه، گوشه ها)

توسط نوید
1 دنبال کننده62 آهنگ (01:11:20)
#عنوان
24
01:45
25
زنگوله ی صغیر و کبیر (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
زنگوله ی صغیر و کبیر (دستگاه راست پنجگاه)
01:25
27
01:01
28
00:52
29
00:45
33
بال کبوتران (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
بال کبوتران (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
34
01:03
35
00:39
37
01:13
39
00:54
40
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:59
41
00:20
42
01:14
43
01:13
44
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
01:24
45
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:13
48
ادامه گوشه های مشترک 1 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 1 (دستگاه راست پنجگاه)
00:41
49
ادامه گوشه های مشترک 2 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 2 (دستگاه راست پنجگاه)
00:45
50
ادامه گوشه های مشترک 3 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 3 (دستگاه راست پنجگاه)
01:43
51
ادامه گوشه های مشترک 4 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 4 (دستگاه راست پنجگاه)
00:52
52
ادامه گوشه های مشترک 5 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 5 (دستگاه راست پنجگاه)
00:56
53
ادامه گوشه های مشترک 6 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 6 (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
54
ادامه گوشه های مشترک 7 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 7 (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
55
ادامه گوشه های مشترک 8 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 8 (دستگاه راست پنجگاه)
00:39
56
ادامه گوشه های مشترک 9 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 9 (دستگاه راست پنجگاه)
01:18
57
ادامه گوشه های مشترک 10 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 10 (دستگاه راست پنجگاه)
00:47
58
ادامه گوشه های مشترک 11 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 11 (دستگاه راست پنجگاه)
00:48
59
ادامه گوشه های مشترک 12 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 12 (دستگاه راست پنجگاه)
00:48
60
ادامه گوشه های مشترک 13 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 13 (دستگاه راست پنجگاه)
00:57
61
ادامه گوشه های مشترک 14 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 14 (دستگاه راست پنجگاه)
01:18
62
ادامه گوشه های مشترک 15 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 15 (دستگاه راست پنجگاه)
01:05
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام