حسینقلی بخش اول شور

حسینقلی بخش اول شور

1 دنبال کننده99 آهنگ (01:10:21)
#عنوان
1
درآمد اول (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه شور)
00:30
2
درآمد دوم (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه شور)
00:42
3
درآمد سوم یا پنجهشعری (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم یا پنجهشعری (دستگاه شور)
00:30
4
00:33
6
نغمهی اول (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
نغمهی اول (دستگاه شور)
00:43
7
زیرکش سلمک اول و دوم (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
زیرکش سلمک اول و دوم (دستگاه شور)
00:32
8
00:09
9
نشیب و فراز (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
نشیب و فراز (دستگاه شور)
00:16
10
اوج و حضیض (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
اوج و حضیض (دستگاه شور)
00:06
11
مقدمهی صفا (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
مقدمهی صفا (دستگاه شور)
00:16
14
00:41
16
نغمهی دوم (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
نغمهی دوم (دستگاه شور)
00:44
17
عزال - شور پایین دسته (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
عزال - شور پایین دسته (دستگاه شور)
00:24
18
چهارمضراب (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه شور)
00:20
19
بقیهی عزال (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
بقیهی عزال (دستگاه شور)
00:29
20
پنجه کردی یا آواز (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
پنجه کردی یا آواز (دستگاه شور)
00:39
21
پنجه شعری (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
پنجه شعری (دستگاه شور)
00:25
22
کرشمهی پایین دسته (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
کرشمهی پایین دسته (دستگاه شور)
00:29
23
اوج در پایین دسته (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
اوج در پایین دسته (دستگاه شور)
00:25
24
چهارگوشه (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
چهارگوشه (دستگاه شور)
00:20
25
مقدمهی گریلی (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
مقدمهی گریلی (دستگاه شور)
01:02
26
نغمهی دوم در پایین دسته (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
نغمهی دوم در پایین دسته (دستگاه شور)
00:42
30
01:18
32
02:58
33
درآمد اول (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (آواز ابوعطا)
00:27
34
درآمد دوم (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (آواز ابوعطا)
00:31
35
درآمد سوم یا سیخی (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم یا سیخی (آواز ابوعطا)
00:55
36
نغمهی اول و دوم (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
نغمهی اول و دوم (آواز ابوعطا)
02:11
37
حجاز اول (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
حجاز اول (آواز ابوعطا)
00:32
38
حجاز دوم (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
حجاز دوم (آواز ابوعطا)
01:00
39
حجاز سوم (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
حجاز سوم (آواز ابوعطا)
00:11
40
00:53
41
حجاز چهارم (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
حجاز چهارم (آواز ابوعطا)
00:27
42
تحریر بغدادی (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
تحریر بغدادی (آواز ابوعطا)
00:29
43
00:18
44
چهارپاره (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
چهارپاره (آواز ابوعطا)
01:53
45
00:22
46
00:28
47
01:04
48
درآمد اول (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (آواز بیات ترک)
00:30
49
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
00:48
50
درآمد سوم (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (آواز بیات ترک)
00:52
51
درآمد چهارم (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم (آواز بیات ترک)
01:09
52
درآمد پنجم با زنگوله (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
درآمد پنجم با زنگوله (آواز بیات ترک)
01:07
53
جامهدران (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
جامهدران (آواز بیات ترک)
00:42
54
00:27
55
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
00:50
56
00:19
57
00:10
58
00:24
59
درآمد چهارم (آواز قطار) - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم (آواز قطار)
00:37
60
درآمد پنجم (آواز قطار) - علی اکبر شهنازی
درآمد پنجم (آواز قطار)
00:34
61
00:35
62
00:53
63
01:08
64
درآمد چهارم (آوازدشتی) - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم (آوازدشتی)
01:05
66
01:08
67
بیدگلی با عشاق (آوازدشتی) - علی اکبر شهنازی
بیدگلی با عشاق (آوازدشتی)
00:23
68
01:13
69
قسمت اول (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
قسمت اول (آواز بیات کرد)
00:29
70
قسمت دوم (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
قسمت دوم (آواز بیات کرد)
01:01
71
قسمت سوم (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
قسمت سوم (آواز بیات کرد)
00:11
72
00:40
73
قسمت چهارم (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
قسمت چهارم (آواز بیات کرد)
00:49
74
عشاق و چهارمضراب (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
عشاق و چهارمضراب (آواز بیات کرد)
00:27
75
تحریر بغدادی (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
تحریر بغدادی (آواز بیات کرد)
00:45
76
قسمت ششم (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
قسمت ششم (آواز بیات کرد)
00:48
77
درآمد اول (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه نوا)
00:33
78
درآمد دوم (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه نوا)
00:59
79
چهارمضراب (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه نوا)
01:20
81
00:32
84
بیات راجه (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
بیات راجه (دستگاه نوا)
00:58
89
00:33
90
نیشابورک (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
نیشابورک (دستگاه نوا)
00:41
91
00:15
92
00:35
93
زمینهی حسینی (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
زمینهی حسینی (دستگاه نوا)
00:37
94
00:33
95
00:30
96
01:47
98
00:37
99
00:46
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام