ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی ۱ - موسی معروفی

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی ۱

#عنوان
1
مقدمه (دستگاه شور) - موسی معروفی
مقدمه (دستگاه شور)
01:25
2
درآمد اول (دستگاه شور) - موسی معروفی
درآمد اول (دستگاه شور)
00:18
3
درآمد دوم (دستگاه شور) - موسی معروفی
درآمد دوم (دستگاه شور)
00:42
4
درآمد سوم (دستگاه شور) - موسی معروفی
درآمد سوم (دستگاه شور)
01:00
5
درآمد چهارم (دستگاه شور) - موسی معروفی
درآمد چهارم (دستگاه شور)
00:29
6
کرشمه (دستگاه شور) - موسی معروفی
کرشمه (دستگاه شور)
00:42
7
گوشه ی رهاب (دستگاه شور) - موسی معروفی
گوشه ی رهاب (دستگاه شور)
01:01
8
درآمد پنجم (دستگاه شور) - موسی معروفی
درآمد پنجم (دستگاه شور)
01:37
9
هزارمرتبه یا کرشمه (دستگاه شور) - موسی معروفی
هزارمرتبه یا کرشمه (دستگاه شور)
02:12
10
آواز (دستگاه شور) - موسی معروفی
آواز (دستگاه شور)
00:15
11
چهارمضراب ۱ (دستگاه شور) - موسی معروفی
چهارمضراب ۱ (دستگاه شور)
01:47
12
نغمه (دستگاه شور) - موسی معروفی
نغمه (دستگاه شور)
00:50
13
حزین ۱ (دستگاه شور) - موسی معروفی
حزین ۱ (دستگاه شور)
01:02
14
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - موسی معروفی
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
00:57
15
زیرکش سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور) - موسی معروفی
زیرکش سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور)
00:17
16
زیرکش سلمک، نوعی دیگر (دستگاه شور) - موسی معروفی
زیرکش سلمک، نوعی دیگر (دستگاه شور)
00:22
17
سلمک (دستگاه شور) - موسی معروفی
سلمک (دستگاه شور)
00:49
18
سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور) - موسی معروفی
سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور)
01:07
19
ملانازی ۱ (دستگاه شور) - موسی معروفی
ملانازی ۱ (دستگاه شور)
00:45
20
ملاناری، قسم دیگر (دستگاه شور) - موسی معروفی
ملاناری، قسم دیگر (دستگاه شور)
01:55
21
مقدمه ی گلریز (دستگاه شور) - موسی معروفی
مقدمه ی گلریز (دستگاه شور)
00:14
22
محمد صادق خانی (دستگاه شور) - موسی معروفی
محمد صادق خانی (دستگاه شور)
00:14
23
گلریز (دستگاه شور) - موسی معروفی
گلریز (دستگاه شور)
00:25
24
صفا (دستگاه شور) - موسی معروفی
صفا (دستگاه شور)
00:17
25
چهارمضراب ۲ (دستگاه شور) - موسی معروفی
چهارمضراب ۲ (دستگاه شور)
00:27
26
فرود، گوشه ی ابوعطا (دستگاه شور) - موسی معروفی
فرود، گوشه ی ابوعطا (دستگاه شور)
00:32
27
مقدمه ی بزرگ (دستگاه شور) - موسی معروفی
مقدمه ی بزرگ (دستگاه شور)
00:11
28
مجلس افروز (دستگاه شور) - موسی معروفی
مجلس افروز (دستگاه شور)
00:54
29
بزرگ (دستگاه شور) - موسی معروفی
بزرگ (دستگاه شور)
00:59
30
دوبیتی (دستگاه شور) - موسی معروفی
دوبیتی (دستگاه شور)
00:29
31
خارا (دستگاه شور) - موسی معروفی
خارا (دستگاه شور)
01:06
32
قجر (دستگاه شور) - موسی معروفی
قجر (دستگاه شور)
01:21
33
حزین ۲ (دستگاه شور) - موسی معروفی
حزین ۲ (دستگاه شور)
00:45
34
ملانازی ۲ (دستگاه شور) - موسی معروفی
ملانازی ۲ (دستگاه شور)
01:49
35
پنجه ی کردی (دستگاه شور) - موسی معروفی
پنجه ی کردی (دستگاه شور)
00:59
36
عزال (دستگاه شور) - موسی معروفی
عزال (دستگاه شور)
00:50
37
چهارمضراب (دستگاه شور) - موسی معروفی
چهارمضراب (دستگاه شور)
01:04
38
درآمد اول (شور پایین دسته) - موسی معروفی
درآمد اول (شور پایین دسته)
01:19
39
درآمد دوم (شور پایین دسته) - موسی معروفی
درآمد دوم (شور پایین دسته)
00:21
40
درآمد سوم (شور پایین دسته) - موسی معروفی
درآمد سوم (شور پایین دسته)
00:30
41
آواز (شور پایین دسته) - موسی معروفی
آواز (شور پایین دسته)
02:37
42
گوشه ی گریلی (شور پایین دسته) - موسی معروفی
گوشه ی گریلی (شور پایین دسته)
01:29
43
رضوی (شور پایین دسته) - موسی معروفی
رضوی (شور پایین دسته)
02:36
44
قجر (شور پایین دسته) - موسی معروفی
قجر (شور پایین دسته)
01:38
45
شهناز (شور پایین دسته) - موسی معروفی
شهناز (شور پایین دسته)
03:32
46
قرچه (شور پایین دسته) - موسی معروفی
قرچه (شور پایین دسته)
00:32
47
قرچه، نوع دیگر (شور پایین دسته) - موسی معروفی
قرچه، نوع دیگر (شور پایین دسته)
02:06
48
قرچه، قسم دیگر (شور پایین دسته) - موسی معروفی
قرچه، قسم دیگر (شور پایین دسته)
03:36
49
عاشق کش یا عقده گشا (شور پایین دسته) - موسی معروفی
عاشق کش یا عقده گشا (شور پایین دسته)
01:19
50
حسینی (شور پایین دسته) - موسی معروفی
حسینی (شور پایین دسته)
02:29
51
فرود (شور پایین دسته) - موسی معروفی
فرود (شور پایین دسته)
03:09
52
مثنوی (شور پایین دسته) - موسی معروفی
مثنوی (شور پایین دسته)
04:05
53
بیات کرد، قسمت اول (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت اول (شور پایین دسته)
01:32
54
بیات کرد، قسمت دوم (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت دوم (شور پایین دسته)
02:06
55
بیات کرد، قسمت سوم (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت سوم (شور پایین دسته)
00:38
56
بسته نگار (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بسته نگار (شور پایین دسته)
00:56
57
بیات کرد، قسمت چهارم (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت چهارم (شور پایین دسته)
01:34
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام