تلاوت قرآن کریم - عبدالباسط عبدالصمد - عبدالباسط

تلاوت قرآن کریم - عبدالباسط عبدالصمد

#عنوان
1
قرائت سوره الفاتحه - عبدالباسط
قرائت سوره الفاتحه
01:39
2
قرائت سوره البقره - عبدالباسط
قرائت سوره البقره
04:24:09
3
قرائت سوره آل عمران - عبدالباسط
قرائت سوره آل عمران
02:35:43
4
قرائت سوره النسا - عبدالباسط
قرائت سوره النسا
02:47:56
5
قرائت سوره المائده - عبدالباسط
قرائت سوره المائده
02:11:22
6
قرائت سوره النعام - عبدالباسط
قرائت سوره النعام
02:20:09
7
قرائت سوره العراف - عبدالباسط
قرائت سوره العراف
02:35:34
8
قرائت سوره النفال - عبدالباسط
قرائت سوره النفال
57:02
9
قرائت سوره التوبه - عبدالباسط
قرائت سوره التوبه
01:53:21
10
قرائت سوره یونس - عبدالباسط
قرائت سوره یونس
01:20:34
11
قرائت سوره هود - عبدالباسط
قرائت سوره هود
01:28:37
12
قرائت سوره یوسف - عبدالباسط
قرائت سوره یوسف
01:21:55
13
قرائت سوره الرعد - عبدالباسط
قرائت سوره الرعد
38:57
14
قرائت سوره براهیم - عبدالباسط
قرائت سوره براهیم
39:52
15
قرائت سوره الحجر - عبدالباسط
قرائت سوره الحجر
35:24
16
قرائت سوره النحل - عبدالباسط
قرائت سوره النحل
01:27:16
17
قرائت سوره السرا - عبدالباسط
قرائت سوره السرا
01:08:51
18
قرائت سوره الهف - عبدالباسط
قرائت سوره الهف
01:09:57
19
قرائت سوره مریم - عبدالباسط
قرائت سوره مریم
42:51
20
قرائت سوره طه - عبدالباسط
قرائت سوره طه
59:41
21
قرائت سوره النبیا - عبدالباسط
قرائت سوره النبیا
56:49
22
قرائت سوره الحج - عبدالباسط
قرائت سوره الحج
58:16
23
قرائت سوره المؤمنون - عبدالباسط
قرائت سوره المؤمنون
51:20
24
قرائت سوره النور - عبدالباسط
قرائت سوره النور
01:04:37
25
قرائت سوره الفرقان - عبدالباسط
قرائت سوره الفرقان
41:22
26
قرائت سوره الشعرا - عبدالباسط
قرائت سوره الشعرا
01:11:35
27
قرائت سوره النمل - عبدالباسط
قرائت سوره النمل
53:13
28
قرائت سوره القصص - عبدالباسط
قرائت سوره القصص
01:04:59
29
قرائت سوره العنبوت - عبدالباسط
قرائت سوره العنبوت
48:01
30
قرائت سوره الروم - عبدالباسط
قرائت سوره الروم
01:01:02
31
قرائت سوره لقمان - عبدالباسط
قرائت سوره لقمان
23:21
32
قرائت سوره السجده - عبدالباسط
قرائت سوره السجده
16:34
33
قرائت سوره الحزاب - عبدالباسط
قرائت سوره الحزاب
59:50
34
قرائت سوره سب - عبدالباسط
قرائت سوره سب
38:46
35
قرائت سوره فاطر - عبدالباسط
قرائت سوره فاطر
35:52
36
قرائت سوره یس - عبدالباسط
قرائت سوره یس
35:09
37
قرائت سوره الصافات - عبدالباسط
قرائت سوره الصافات
52:16
38
قرائت سوره ص - عبدالباسط
قرائت سوره ص
37:00
39
قرائت سوره الزمر - عبدالباسط
قرائت سوره الزمر
55:18
40
قرائت سوره غافر - عبدالباسط
قرائت سوره غافر
56:52
41
قرائت سوره فصلت - عبدالباسط
قرائت سوره فصلت
37:58
42
قرائت سوره الشور - عبدالباسط
قرائت سوره الشور
39:19
43
قرائت سوره الزخرف - عبدالباسط
قرائت سوره الزخرف
41:24
44
قرائت سوره الدخان - عبدالباسط
قرائت سوره الدخان
18:47
45
قرائت سوره الجاثیه - عبدالباسط
قرائت سوره الجاثیه
22:49
46
قرائت سوره الحقاف - عبدالباسط
قرائت سوره الحقاف
30:52
47
قرائت سوره محمد - عبدالباسط
قرائت سوره محمد
25:41
48
قرائت سوره الفتح - عبدالباسط
قرائت سوره الفتح
26:05
49
قرائت سوره الحجرات - عبدالباسط
قرائت سوره الحجرات
18:10
50
قرائت سوره ق - عبدالباسط
قرائت سوره ق
18:05
51
قرائت سوره الذاریات - عبدالباسط
قرائت سوره الذاریات
18:15
52
قرائت سوره الطور - عبدالباسط
قرائت سوره الطور
15:56
53
قرائت سوره النجم - عبدالباسط
قرائت سوره النجم
17:07
54
قرائت سوره القمر - عبدالباسط
قرائت سوره القمر
17:05
55
قرائت سوره الرحمن - عبدالباسط
قرائت سوره الرحمن
20:55
56
قرائت سوره الواقعه - عبدالباسط
قرائت سوره الواقعه
20:36
57
قرائت سوره الحدید - عبدالباسط
قرائت سوره الحدید
27:51
58
قرائت سوره المجادله - عبدالباسط
قرائت سوره المجادله
23:33
59
قرائت سوره الحشر - عبدالباسط
قرائت سوره الحشر
23:04
60
قرائت سوره الممتحنه - عبدالباسط
قرائت سوره الممتحنه
18:46
61
قرائت سوره الصف - عبدالباسط
قرائت سوره الصف
10:34
62
قرائت سوره الجمعه - عبدالباسط
قرائت سوره الجمعه
08:11
63
قرائت سوره المنافقون - عبدالباسط
قرائت سوره المنافقون
08:47
64
قرائت سوره التغابن - عبدالباسط
قرائت سوره التغابن
11:36
65
قرائت سوره الطلاق - عبدالباسط
قرائت سوره الطلاق
13:38
66
قرائت سوره التحریم - عبدالباسط
قرائت سوره التحریم
12:32
67
قرائت سوره المل - عبدالباسط
قرائت سوره المل
14:13
68
قرائت سوره القلم - عبدالباسط
قرائت سوره القلم
15:18
69
قرائت سوره الحاقه - عبدالباسط
قرائت سوره الحاقه
12:55
70
قرائت سوره المعارج - عبدالباسط
قرائت سوره المعارج
10:41
71
قرائت سوره نوح - عبدالباسط
قرائت سوره نوح
09:27
72
قرائت سوره الجن - عبدالباسط
قرائت سوره الجن
11:43
73
قرائت سوره المزمل - عبدالباسط
قرائت سوره المزمل
08:49
74
قرائت سوره المدثر - عبدالباسط
قرائت سوره المدثر
11:38
75
قرائت سوره القیامه - عبدالباسط
قرائت سوره القیامه
07:23
76
قرائت سوره النسان - عبدالباسط
قرائت سوره النسان
12:02
77
قرائت سوره المرسلات - عبدالباسط
قرائت سوره المرسلات
09:46
78
قرائت سوره النب - عبدالباسط
قرائت سوره النب
08:41
79
قرائت سوره النازعات - عبدالباسط
قرائت سوره النازعات
08:05
80
قرائت سوره عبس - عبدالباسط
قرائت سوره عبس
06:26
81
قرائت سوره التویر - عبدالباسط
قرائت سوره التویر
05:07
82
قرائت سوره النفطار - عبدالباسط
قرائت سوره النفطار
04:07
83
قرائت سوره المطففین - عبدالباسط
قرائت سوره المطففین
08:51
84
قرائت سوره النشقاق - عبدالباسط
قرائت سوره النشقاق
05:10
85
قرائت سوره البروج - عبدالباسط
قرائت سوره البروج
05:36
86
قرائت سوره الطارق - عبدالباسط
قرائت سوره الطارق
03:09
87
قرائت سوره الاعلی - عبدالباسط
قرائت سوره الاعلی
04:24
88
قرائت سوره الغاشیه - عبدالباسط
قرائت سوره الغاشیه
05:33
89
قرائت سوره الفجر - عبدالباسط
قرائت سوره الفجر
07:28
90
قرائت سوره البلد - عبدالباسط
قرائت سوره البلد
04:14
91
قرائت سوره الشمس - عبدالباسط
قرائت سوره الشمس
03:36
92
قرائت سوره اللیل - عبدالباسط
قرائت سوره اللیل
04:18
93
قرائت سوره الضح - عبدالباسط
قرائت سوره الضح
02:21
94
قرائت سوره الشرح - عبدالباسط
قرائت سوره الشرح
01:39
95
قرائت سوره التین - عبدالباسط
قرائت سوره التین
01:51
96
قرائت سوره العلق - عبدالباسط
قرائت سوره العلق
03:25
97
قرائت سوره القدر - عبدالباسط
قرائت سوره القدر
01:24
98
قرائت سوره البینه - عبدالباسط
قرائت سوره البینه
04:11
99
قرائت سوره الزلزله - عبدالباسط
قرائت سوره الزلزله
02:02
100
قرائت سوره العادیات - عبدالباسط
قرائت سوره العادیات
02:19
101
قرائت سوره القارعه - عبدالباسط
قرائت سوره القارعه
02:02
102
قرائت سوره التاثر - عبدالباسط
قرائت سوره التاثر
01:48
103
قرائت سوره العصر - عبدالباسط
قرائت سوره العصر
00:49
104
قرائت سوره الهمزه - عبدالباسط
قرائت سوره الهمزه
01:42
105
قرائت سوره الفیل - عبدالباسط
قرائت سوره الفیل
01:27
106
قرائت سوره قریش - عبدالباسط
قرائت سوره قریش
01:10
107
قرائت سوره الماعون - عبدالباسط
قرائت سوره الماعون
01:43
108
قرائت سوره الکوثر - عبدالباسط
قرائت سوره الکوثر
00:44
109
قرائت سوره الافرون - عبدالباسط
قرائت سوره الافرون
01:31
110
قرائت سوره النصر - عبدالباسط
قرائت سوره النصر
01:02
111
قرائت سوره المسد - عبدالباسط
قرائت سوره المسد
01:11
112
قرائت سوره الخلاص - عبدالباسط
قرائت سوره الخلاص
00:41
113
قرائت سوره الفلق - عبدالباسط
قرائت سوره الفلق
01:03
114
قرائت سوره الناس - عبدالباسط
قرائت سوره الناس
01:23
5 از 5 (از مجموع 12 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام