7

7

علی

لیست آهنگ ها

غمونه بویر احمدی گوش کنید
کوروش اسدپور
قطعه 2 گوش کنید
مجید فرهنگ
قطعه 1 گوش کنید
مجید فرهنگ
تنهایی گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
یک قرصه (با سرنا) گوش کنید
برادران قَره قُلی
محسن بهاری
محمد شاکری
قطعه 3 گوش کنید
مجید فرهنگ
سرناز،دشتی،عزیز دلمی گوش کنید
منصوره ثابت زاده
قطعه 1 گوش کنید
مجید فرهنگ