گلهای ناز2

گلهای ناز2

پیمان بابا زاده

لیست آهنگ ها

مقدمه افشاری گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه هوس دل گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه بیات ترک گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه دیدم صنمی گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه چه شورها گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه آرزو گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه دلپذیر گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه کاروان گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
چهارمضراب دشتی گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه گریه کن گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه رویاها گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه آرزوی ما تویی گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه دلارام گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه آتشین گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه ارکستر و پیانو در ابوعطا گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی