دستگاه

دستگاه

الهه

لیست آهنگ ها

مقدمه افشاری گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه هوس دل گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه بیات ترک گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه دیدم صنمی گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه چه شورها گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه آرزو گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه دلپذیر گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه کاروان گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
چهارمضراب دشتی گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه گریه کن گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه رویاها گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه آرزوی ما تویی گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه دلارام گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه آتشین گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه ارکستر و پیانو در ابوعطا گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
رنگارنگ اصفهان (بیات اصفهان) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
یار رمیده (شوشتری) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
آهنگ آذربایجان (شور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
حالا چرا (عشاق) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
می ناب (عشاق-بیات اصفهان) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
خوشه چین (بیات اصفهان) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
گل ریزان (بیات اصفهان) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
خاموش (ماهور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
گریه کن (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
وعده ی وصال (شور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
جام جهان بین (سه گاه) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
یار رمیده (شوشتری) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
شب جوانی (همایون) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
ای ایران (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
شب جوانی (همایون) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
وعده ی وصال (شور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
آه سحر (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
آهنگ موزون (بیات ترک) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
نغمه ی نوروزی (بیات ترک) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
مستانه (افشاری) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
لاله خونین (افشاری) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
شب هجران (افشاری) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
جام جهان بین (سه گاه) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
آرزوی دل (سه گاه) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
مستی عاشقان (چهارگاه) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
رنگارنگ ماهور (ماهور- راست پنجگاه) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
نغمه های ماهور (ماهور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
خاموش (ماهور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
رنگ شور (شور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
شرقی شماره 2 گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
رنگ ماهور (ماهور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
ای ایران (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
پیش درآمد شور گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی شور گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی دشتی 1 گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی دشتی 2 گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
پیش درآمد بیات ترک گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی بیات ترک گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
رنگ بیات ترک گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
چهار مضراب بیات ترک گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی افشاری گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
پیش درآمد سه گاه گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی سه گاه گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
پیش درآمد ماهور گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی ماهور گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
چهارمضراب ماهور گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
آواز دشتی (دیلمان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گوسفند دوخوان (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دستگاه شور گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب ابوعطا گوش کنید
ابوالحسن صبا
دستگاه سه گاه گوش کنید
ابوالحسن صبا
دستگاه همایون گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز بیات اصفهان گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب زنگ شتر (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گفت و گو (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز چهارگاه (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زابل (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حصار و فرود (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مویه (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مخالف (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مغلوب (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
منصوری 1 (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
منصوری 2 (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قطعه ضربی و فرود (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب - زنگ شتر (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز سه گاه (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زابل (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب مخالف (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مخالف (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی مخالف (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شکسته مویه و فرود (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز بیات ترک (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شهابی (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دوگاه (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فیلی (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
روح الارواح (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شکسته و فرود (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهارمضراب سه گاه گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب دشتی ۱ گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب دشتی ۲ گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب شور ۱ گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب چهارگاه گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب شور ۲ گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب افشاری گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب ماهور گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب دشتی ۳ گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب دشتی ۴ گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب همایون گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب بیات اصفهان ۱ گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهارمضراب بیات اصفهان ۲ گوش کنید
مرتضی محجوبی
ابوالحسن صبا
رضا ورزنده
چهار مضراب (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز همایون (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چکاوک (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیداد (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
لیلی و مجنون (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بختیاری (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شوشتری (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
صوفی نامه (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات شیراز (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات راجع (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز دشتی (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چوپانی (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دشتستانی (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق و چهار مضراب (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
غم انگیز (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
طبری - امیری یا مازندرانی (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات کرد (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب شور (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد خارا (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد شور (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد دوم شور (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد سوم (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد رهاوی (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گریلی (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد شهناز، ضربی شهناز-دو مضراب (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شهناز (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قَرَچه (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نغمه (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
رضوی (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حسینی، ضربی حسینی (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دوبیتی (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خارا (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قَجَر (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فرود به شور (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد اول (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد دوم (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات راجع (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گَوِشت (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نیشابورک (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نهفت (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مسیحی (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حسینی (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بوسیلک (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نیریز (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گردانیه (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نغمه (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق گوشه عراق (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حزین (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشیران (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مَجلسی (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خجسته (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مقدمه ی دشتی(ویلن.تار.تنبک) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
واریانت شماره ی 1 اپوس 139 گوش کنید
علیرضا مشایخی
سونات برای ویلن شماره 1 اپوس 19 گوش کنید
علیرضا مشایخی
سونات برای ویلن شماره 2 اپوس 34 گوش کنید
علیرضا مشایخی
سونات برای ویلن شماره 3 اپوس 108 گوش کنید
علیرضا مشایخی
سونات برای ویلن شماره 4 اپوس 222 گوش کنید
علیرضا مشایخی
خاطره شماره ی 3 اپوس 217 گوش کنید
علیرضا مشایخی
خاطره شماره ی 4 اپوس 218 گوش کنید
علیرضا مشایخی
رنگ دشتی گوش کنید
علیرضا عادل زاده
برگ خزان گوش کنید
گروه پالت
پیش درآمد اصفهان گوش کنید
علی رستمیان
قطعه بزندان گوش کنید
علی رستمیان
آواز اصفهان گوش کنید
علی رستمیان
تصنیف جان جانان گوش کنید
علی رستمیان
ضربی اصفهان گوش کنید
علی رستمیان
ضربی همایون و تصنیف جلوه گل گوش کنید
علی رستمیان
آواز همایون گوش کنید
علی رستمیان
آواز همایون گوش کنید
علی رستمیان
تصنیف شد خزان گوش کنید
علی رستمیان