فرزاد

فرزاد

فرزاد

لیست آهنگ ها

بازا،بازا گوش کنید
محسن شریفیان
بازا،بازا گوش کنید
محسن شریفیان
یک چند به کودکی گوش کنید
محسن شریفیان
افسوس که عمر گوش کنید
محسن شریفیان
شب شد که دگر گوش کنید
محسن شریفیان
شب شد که دگر گوش کنید
محسن شریفیان
می لعل مذاب است گوش کنید
محسن شریفیان
شب شد که دگر گوش کنید
محسن شریفیان
این قافله ی عمر گوش کنید
محسن شریفیان
مرغی دیدم نشسته گوش کنید
محسن شریفیان
با زلف تو گر گوش کنید
محسن شریفیان
افسوس که عمر گوش کنید
محسن شریفیان
با زلف تو گر گوش کنید
محسن شریفیان
با زلف تو گر گوش کنید
محسن شریفیان
مرغی دیدم نشسته گوش کنید
محسن شریفیان
تصنیف "بت عاشقان" گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف "بت عاشقان" گوش کنید
همایون شجریان