یاد ایام

یاد ایام

mahdi

لیست آهنگ ها

پیش درآمد شور گوش کنید
محمدرضا شجریان
دو نوازی تار و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز شور گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "سلسله ی مو" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "یاد ایام" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "خم زلف" گوش کنید
محمدرضا شجریان
هوای خوار گوش کنید
ابراهیم سنگابی