سنتی

سنتی

حسین

لیست آهنگ ها

تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگِ فرح گوش کنید
رضا پرویززاده
پوریا اخواص
سنتور و آواز گوش کنید
رضا پرویززاده
پوریا اخواص
چهار مضراب منصوری و آواز گوش کنید
رضا پرویززاده
پوریا اخواص
ضربی منصوری و فرود به شوشتری گوش کنید
رضا پرویززاده
پوریا اخواص
کمانچه و آواز گوش کنید
رضا پرویززاده
پوریا اخواص
تصنیف «زلف و خال» گوش کنید
رضا پرویززاده
پوریا اخواص
تکنوازی تار گوش کنید
رضا پرویززاده
پوریا اخواص
تمنای وصال گوش کنید
رضا پرویززاده
پوریا اخواص