جواد معروفی ۳

جواد معروفی ۳

باربد

لیست آهنگ ها

پیش درآمد دشتی گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
آواز و سنتور گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود) گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
تصنیف گنبد مینا گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
پیش درآمد بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
چهارمضراب تکنوازی پیانو گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
آواز و پیانو گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه و فرود به عشاق، بوسلیک و فرود، جامه دران و فرود) گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (سوز و گداز) گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
تصنیف جان عشاق گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی