موسیقی من

موسیقی من

ensie

لیست آهنگ ها

پرسه گوش کنید
حامد همایون
من فرزند ایرانم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
سرزمین من گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خدا تو رو نگهدار گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
از تو پیامی شنیدم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تو را گم میکنم هر روز گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خدا تو رو نگهدار گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
نغمه اصفهان، گلبانگ شجریان، گلریزان، راپسودی ایرانی گوش کنید
محمدرضا فیاض
تصنیف سحرخوانی (تقدیم به استاد محمدرضا شجریان) گوش کنید
مجتبی عسگری
بتِ چین، به اصفهان رو، هزار دستان، گلبانگ شجریان گوش کنید
محمدرضا فیاض
تصنیف ملکا (آواز:محمد رضا شجریان) گوش کنید
فرامرز پایور
آواز عشق (تقدیم به خنیاگر هزاره ها محمدرضا شجریان ) گوش کنید
مصطفی حامدی
گل یخ ( تقدیم به استاد محمدرضا شجریان) گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
بتِ چین، به اصفهان رو، هزار دستان، گلبانگ شجریان گوش کنید
محمدرضا فیاض
تصنیف سحرخوانی (تقدیم به استاد محمدرضا شجریان) گوش کنید
مجتبی عسگری
نغمه اصفهان، گلبانگ شجریان، گلریزان، راپسودی ایرانی گوش کنید
محمدرضا فیاض