سنتی

سنتی

دکتر علمو

لیست آهنگ ها

در آمد گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
ضربی بر اساس کرشمه گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
چهار مضراب گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
بیداد گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
ضربی بیداد گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
فرود گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
دو ضربی گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
نغمه اصفهان، گلبانگ شجریان، گلریزان، راپسودی ایرانی گوش کنید
محمدرضا فیاض
دو ضربی گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم