ردیف 7 جاهد

ردیف 7 جاهد

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

درآمد اول - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد دوم - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
پنجه شعری - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
پروانه - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
نغمه - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
روح افزا - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
پنجگاه - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
عشاق سپهر - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
نیریز - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
بیات عجم محیر قرچه - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
مبرقع - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
طرز - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
لیلی و مجنون - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
ماور النهر - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
ماورا النهر نوع دیگر - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
راک هندی - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
صغیر - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
راک عبدالله - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
راک کشمیر - راست پنجگاه Do گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد اول - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد دوم - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
پنجه شعری - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
پروانه - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
نغمه - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
روح افزا - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
پنجگاه - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
عشاق سپهر - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
نیریز - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
بیات عجم محیر قرچه - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
مبرقع - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
طرز - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
لیلی و مجنون - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
ماور النهر - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
ماورا النهر نوع دیگر - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
راک هندی - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
صغیر - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
راک عبدالله - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
راک کشمیر - راست پنجگاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد