ردیف 6 جاهد

ردیف 6 جاهد

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

درآمد - سه گانه Sicoron گوش کنید
مسعود جاهد
زابل - سه گانه Sicoron گوش کنید
مسعود جاهد
مویه - سه گانه Sicoron گوش کنید
مسعود جاهد
شکسته مویه - سه گانه Sicoron گوش کنید
مسعود جاهد
مخالف - سه گانه Sicoron گوش کنید
مسعود جاهد
مغلوب - سه گانه Sicoron گوش کنید
مسعود جاهد
مثنوی مخالف - سه گانه Sicoron گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد - سه گانه Micoron گوش کنید
مسعود جاهد
زابل - سه گانه Micoron گوش کنید
مسعود جاهد
مویه - سه گانه Micoron گوش کنید
مسعود جاهد
شکسته مویه - سه گانه Micoron گوش کنید
مسعود جاهد
مخالف - سه گانه Micoron گوش کنید
مسعود جاهد
مغلوب - سه گانه Micoron گوش کنید
مسعود جاهد
مثنوی مخالف - سه گانه Micoron گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
زابل - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
پنجه مویه - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
رجز - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
هدی - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
پهلوی - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
حصار - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
مخالف - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
مغلوب - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
نغمه ی مغلوب - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
حزان - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
منصوری - چهار گانه Re گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
زابل - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
پنجه مویه - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
رجز - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
هدی - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
پهلوی - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
حصار - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
مخالف - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
مغلوب - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
نغمه ی مغلوب - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
حزان - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد
منصوری - چهار گاه Sol گوش کنید
مسعود جاهد