ردیف 4 جاهد

ردیف 4 جاهد

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

درآمد - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
پنجه شعری - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
داد - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
حصار - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
ابول - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
آذربایجانی - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
نصیر خانی - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
مراد خانی - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
چهار پاره - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
فیلی - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
شکسته - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
خاوران - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
دلکش - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
عراق محیر - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
حزین - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
نیشابورک - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
نیریز - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
صغیر - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
راک هندی - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
راک عبدالله - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
راک کشمیر - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
مثنوی - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
ساقی نامه - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
صوفی نامه - ماهور Do گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
پنجه شعری - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
داد - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
حصار - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
ابول - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
آذربایجانی - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
نصیر خانی - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
مراد خانی - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
چهار پاره - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
فیلی - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
شکسته - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
خاوران - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
دلکش - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
عراق محیر - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
حزین - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
نیشابورک - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
نیریز - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
صغیر - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
راک هندی - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
راک عبدالله - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
راک کشمیر - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
مثنوی - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
ساقی نامه - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد
صوفی نامه - ماهور Fa گوش کنید
مسعود جاهد