ردیف 2 جاهد

ردیف 2 جاهد

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

در آمد سماع حضور - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد اول - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد دوم - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد سوم - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
جامه دران - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
محمد صادق خانی - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
دوگاه - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
مهدی ضرابی - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
قطار - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
شهابی - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
روح الارواح - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
شکسته - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
ابول - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
مثنوی - بیات ترک Fa گوش کنید
مسعود جاهد
در آمد سماع حضور - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد اول - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد دوم - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد سوم - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
جامه دران - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
محمد صادق خانی - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
دوگاه - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
مهدی ضرابی - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
قطار - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
شهابی - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
روح الارواح - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
شکسته - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
ابول - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
مثنوی - بیات ترک Do گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد - ابو عطا Sol گوش کنید
مسعود جاهد
رامکلی - ابو عطا Sol گوش کنید
مسعود جاهد
حجاز - ابو عطا Sol گوش کنید
مسعود جاهد
چهار پاره - ابو عطا Sol گوش کنید
مسعود جاهد
خسروشیرین - ابو عطا Sol گوش کنید
مسعود جاهد
گبری - ابو عطا Sol گوش کنید
مسعود جاهد
مثنوی - ابو عطا Re گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد - ابو عطا Re گوش کنید
مسعود جاهد
رامکلی - ابو عطا Re گوش کنید
مسعود جاهد
حجاز - ابو عطا Re گوش کنید
مسعود جاهد
چهار پاره - ابو عطا Re گوش کنید
مسعود جاهد
خسروشیرین - ابو عطا Re گوش کنید
مسعود جاهد
گبری - ابو عطا Re گوش کنید
مسعود جاهد
مثنوی - ابو عطا Re گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد - کرد بیات La گوش کنید
مسعود جاهد
حزین - کرد بیات La گوش کنید
مسعود جاهد
اوج - کرد بیات La گوش کنید
مسعود جاهد
درآمد - کرد بیات Mi گوش کنید
مسعود جاهد
حزین - کرد بیات Mi گوش کنید
مسعود جاهد
اوج - کرد بیات Mi گوش کنید
مسعود جاهد