سینا سرلک

سینا سرلک

Driver

لیست آهنگ ها

پیش درآمد گوش کنید
سیاوش آریامنش
سینا سرلک
ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود گوش کنید
سیاوش آریامنش
سینا سرلک
تصنیف سوز عشق گوش کنید
سیاوش آریامنش
سینا سرلک
درآمد، سنتور تنها گوش کنید
سیاوش آریامنش
سینا سرلک
چهارمضراب سنتور و تمبک گوش کنید
سیاوش آریامنش
سینا سرلک
مقدمه عشاق گوش کنید
سیاوش آریامنش
سینا سرلک
تصنیف پیوند گوش کنید
سیاوش آریامنش
سینا سرلک
ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود گوش کنید
سیاوش آریامنش
سینا سرلک
تصنیف دلبر طناز گوش کنید
سیاوش آریامنش
سینا سرلک
رنگ گوش کنید
سیاوش آریامنش
سینا سرلک
نهان مکن گوش کنید
میدیا فرج نژاد
سینا سرلک
هم فریاد گوش کنید
میدیا فرج نژاد
سینا سرلک
سوگ گوش کنید
میدیا فرج نژاد
سینا سرلک
بی آواز گوش کنید
میدیا فرج نژاد
سینا سرلک
چشم به راه گوش کنید
میدیا فرج نژاد
سینا سرلک
جرس گوش کنید
میدیا فرج نژاد
سینا سرلک
صبوحی گوش کنید
میدیا فرج نژاد
سینا سرلک
کوچه گوش کنید
میدیا فرج نژاد
سینا سرلک
شب گوش کنید
سینا سرلک
تکنوازی سنتور گوش کنید
سینا سرلک
آواز جواب آواز کمانچه گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «ای عاشقان» گوش کنید
سینا سرلک
قطعه «باران» (بیکلام) گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «در زیر باران» گوش کنید
سینا سرلک
آواز جواب آواز تار گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «چه نور است این» گوش کنید
سینا سرلک
من آن تنهاترین مَردم گوش کنید
سینا سرلک
دره گرگها گوش کنید
سینا سرلک
کِی میرسد باران گوش کنید
سینا سرلک
خورشید و ماه گوش کنید
سینا سرلک
آینهای برای آسمان گوش کنید
سینا سرلک
من آن تنهاترین مَردم (بدون دکلمه) گوش کنید
سینا سرلک
تکنوازی تار گوش کنید
سینا سرلک
آواز «بیمنّت مِی» گوش کنید
سینا سرلک
سرزمین بیپایان گوش کنید
سینا سرلک
تکنوازی سنتور گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «آدم و گندم» گوش کنید
سینا سرلک
کران بیکران گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «راز میان من و تو» گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «عشق مرا صدا زد» گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «ویرانه» گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «ایران» گوش کنید
سینا سرلک
بیمنّت مِی گوش کنید
سینا سرلک
آواز «بیمنّت مِی» گوش کنید
سینا سرلک
سرزمین بیپایان گوش کنید
سینا سرلک
تکنوازی سنتور گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «آدم و گندم» گوش کنید
سینا سرلک
کران بیکران گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «راز میان من و تو» گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «عشق مرا صدا زد» گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «ویرانه» گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف «ایران» گوش کنید
سینا سرلک
بیمنّت مِی گوش کنید
سینا سرلک
رویا گوش کنید
سینا سرلک