کی میرسد باران

کی میرسد باران

سینا سرلک

لیست آهنگ ها

من آن تنهاترین مَردم گوش کنید
سینا سرلک
دره گرگها گوش کنید
سینا سرلک
کِی میرسد باران گوش کنید
سینا سرلک
خورشید و ماه گوش کنید
سینا سرلک
آینهای برای آسمان گوش کنید
سینا سرلک
من آن تنهاترین مَردم (بدون دکلمه) گوش کنید
سینا سرلک
تکنوازی تار گوش کنید
سینا سرلک