همای

همای

علی رحیمی

لیست آهنگ ها

دیوانه تر شدم گوش کنید
پرواز همای
خدا در روستای ماست گوش کنید
پرواز همای
کودکی بودم دنبال خدا گوش کنید
پرواز همای
خدا را می شناسم گوش کنید
پرواز همای
نان و دندان گوش کنید
پرواز همای
تنها مرا رها کن گوش کنید
پرواز همای
باز چه خورده ای بگو گوش کنید
پرواز همای
هی کج و راست می روی گوش کنید
پرواز همای
دیدگان تاک (اسرار ازل) گوش کنید
پرواز همای
ای میهنم (تیتراژ فیلم یتیم خانه ایران) گوش کنید
پرواز همای