اوقات

اوقات

ملیکا آلیک

لیست آهنگ ها

وقت نخست.دستگاه نوا گوش کنید
مقداد شاه حسینی
وقت دوم.دستگاه سه گاه گوش کنید
مقداد شاه حسینی
وقت سوم.آواز بیات اصفهان گوش کنید
مقداد شاه حسینی
وقت چهارم.دستگاه شور گوش کنید
مقداد شاه حسینی
غمگسار گوش کنید
حسام الدین سراج
شمس الضحی گوش کنید
حسام الدین سراج
حافظ خلوت نشین گوش کنید
حسام الدین سراج
بایه بایه گوش کنید
فرید الهامی