جاده

جاده

امین

لیست آهنگ ها

دل ای دل گوش کنید
محسن چاوشی
به رسم یادگار گوش کنید
محسن چاوشی
همخواب گوش کنید
محسن چاوشی
همخواب گوش کنید
محسن چاوشی
فندک تب دار گوش کنید
محسن چاوشی
سینا سرلک
هوام دوباره پس گوش کنید
محسن چاوشی
تنها امید زندگی گوش کنید
سینا سرلک
اینجا بدون من گوش کنید
ایمان ابوحمزه
مکتوب گوش کنید
حمید صفی زاده
اول دفتر به نام ایزد دانا گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
محبوب سیم اندام سنگین دل گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
ما نیز هم بد نیستیم گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
حکایت پیش جانان گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
چشمان ترک ماست گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
دو دوست گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
قطره باران بهاری گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
هوس صحرا گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
چشم من و پروین گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
جمال طلعت گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
سل المصانع گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
وقت بهار گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
باد نوبهاری گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
بوی وصال دوستان گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
ماه دوهفته گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
بار فراق دوستان گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
سرو بوستانی گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
نمی شوی فراموش گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
خاکهای شیراز گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
شاهد شکر گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که... گوش کنید
خسرو شکیبایی
غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که... گوش کنید
خسرو شکیبایی
بازرگانی را شنیدم که صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده ی خدمتکار... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته... گوش کنید
خسرو شکیبایی
ظالمی را حکایت کنند که هیزم رنجوران خریدی به حیف و به توانگران دادی گران... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مستجاب الدعوه ای در بغداد پدید آمد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
موسی علیه السلام فقیری را دید از برهنگی به ریگ اندر شده... گوش کنید
خسرو شکیبایی
با جمعی از دانشمندان در مسجد جامع دمشق بحث همی کردیم که... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست... گوش کنید
خسرو شکیبایی
دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی... گوش کنید
خسرو شکیبایی
ده آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود... گوش کنید
خسرو شکیبایی
عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت... گوش کنید
خسرو شکیبایی
اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود... گوش کنید
خسرو شکیبایی
با طایفه ی بزرگان به کشتی در نشسته بودم... گوش کنید
خسرو شکیبایی
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت... گوش کنید
خسرو شکیبایی
گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید... گوش کنید
خسرو شکیبایی
حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای... گوش کنید
خسرو شکیبایی
جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کرم... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مردکی را چشم دردی گرفت. طبیب خواست... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مردی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت... گوش کنید
خسرو شکیبایی
نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت... گوش کنید
خسرو شکیبایی
هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت کرد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پارسا زاده ای را نعمت بی کران از ترکه ی عمان به دست افتاد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است... گوش کنید
خسرو شکیبایی
روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود... گوش کنید
خسرو شکیبایی
توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته... گوش کنید
خسرو شکیبایی
وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که... گوش کنید
خسرو شکیبایی