عود

عود

teanoosh

لیست آهنگ ها

افق (سه گاه) گوش کنید
علی پژوهشگر
نسیم بهاری (سه گاه) گوش کنید
علی پژوهشگر
ساقی (مخالف سه گاه) گوش کنید
علی پژوهشگر
شهاب (سه گاه) گوش کنید
علی پژوهشگر
دست افشان (سه گاه) گوش کنید
علی پژوهشگر
قرارگاه (ماهور) گوش کنید
علی پژوهشگر
سراب (ماهور) گوش کنید
علی پژوهشگر
شیدا (ماهور) گوش کنید
علی پژوهشگر
انتظار (همایون) گوش کنید
علی پژوهشگر
پیک سحری (همایون) گوش کنید
علی پژوهشگر
بیداد (بیداد همایون) گوش کنید
علی پژوهشگر
گفتگو (شوشتری) گوش کنید
علی پژوهشگر
گل افشان (شوشتری) گوش کنید
علی پژوهشگر
غربت (بختیاری) گوش کنید
علی پژوهشگر
گلریزان (اصفهان) گوش کنید
علی پژوهشگر
ستاره (اصفهان) گوش کنید
علی پژوهشگر
سهیل (عشاق اصفهان) گوش کنید
علی پژوهشگر
خاطره (اصفهان) گوش کنید
علی پژوهشگر
صنوبر (اصفهان) گوش کنید
علی پژوهشگر
ژاله (اصفهان) گوش کنید
علی پژوهشگر
رقص پروانه (راست پنجگاه) گوش کنید
علی پژوهشگر
تندباد (چهارگاه) گوش کنید
علی پژوهشگر
زخمه ریزان (چهارگاه) گوش کنید
علی پژوهشگر