سنتی/آرام/شاد

سنتی/آرام/شاد

امید بابازاده

لیست آهنگ ها

تصنیف عشق جانان گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی
تصنیف عشق جانان گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی
ضربی و چهارمضراب سرور گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی
ساز و آواز بیات ترک گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی
تصنیف عشق جانان گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی
قطعه ی سرچشمه همراه آواز گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی
تکنوازی عود و سه تار گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی
قطعه سودای عشق همراه آواز گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی
تکنوازی سه تار گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی
تصنیف سراندازان گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی
مثنوی گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی
تصنیف بوی زلف یار گوش کنید
رامین بحیرائی
پیام بحیرائی