123

123

مجید

لیست آهنگ ها

کوچه گوش کنید
جمشید نجفی
ترانه عاشقی گوش کنید
جمشید نجفی
فقیر (رنگ شب) گوش کنید
جمشید نجفی
پریشانی گوش کنید
جمشید نجفی
فانوس گوش کنید
جمشید نجفی
مادر گوش کنید
جمشید نجفی
سایه بون عشق گوش کنید
جمشید نجفی
برگ گوش کنید
جمشید نجفی