جمشید نجفی

جمشید نجفی

لیست آهنگ ها

مادر گوش کنید
جمشید نجفی
چاغیرمنی گوش کنید
جمشید نجفی
گلین باجی گوش کنید
جمشید نجفی
کوچه گوش کنید
جمشید نجفی
گوزل جیران گوش کنید
جمشید نجفی
ترانه عاشقی گوش کنید
جمشید نجفی
گلدی بابا گوش کنید
جمشید نجفی
پریشانی گوش کنید
جمشید نجفی
خلبانان گوش کنید
جمشید نجفی
آنا من غریبم گوش کنید
جمشید نجفی