ردیفها

ردیفها

mahound

لیست آهنگ ها

آواز بیات ترک اول گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز بیات ترک اول گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه همایون گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز دشتی گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز بیات ترک اول گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه همایون گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه سه گاه گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده