عقیلی

عقیلی

hazhir

لیست آهنگ ها

تصنیف میخانه خاموش گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
ساز و آواز گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
قطعه اشتیاق به همراه آواز گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
ادامه ی قطعه اشتیاق گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
تصنیف غم دوست گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
ادامه ی غم دوست گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
تصنیف احوال دل گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
ساز و آواز 2 گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
تصنیف راز من گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی