پادکست

پادکست

احسان دیانی

لیست آهنگ ها

اپیزود 1 : در دنیای تو ساعت چند است گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 34 : داره صبح میشه گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 3 : سیزده گوش کنید
دیالوگ باکس
خاطرات گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود ۷ : چیزهایی هست که نمی دانی گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 19 : درباره الی گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 24 : مرگ ماهی گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 21 : ابد و یک روز گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 22 : هامون گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 18 : مادر گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 4 : کوچه بی نام گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 35: ایتالیا ایتالیا گوش کنید
دیالوگ باکس