اپیزود 1 : در دنیای تو ساعت چند است

اپیزود 1 : در دنیای تو ساعت چند است

دیالوگ باکس

اپیزود 1 : در دنیای تو ساعت چند است گوش کنید
دیالوگ باکس