ساقی نامه

ساقی نامه

فرزاد مهرآرا

لیست آهنگ ها

ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
مقدمه قلاب و آواز قلاب گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
تصنیف قلاب گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
آواز من کجا باران کجا گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
خوب شد گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
اسفند گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
نوروز خوانی گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
نوروز گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
ابر بهار گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
مرگ اسفندیار گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
ایران من گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری