تار

تار

امیر مریدی

لیست آهنگ ها

دستگاه چهارگاه گوش کنید
لطف اله مجد
بیات ترک گوش کنید
لطف اله مجد
شوشتری گوش کنید
لطف اله مجد
ابو عطا گوش کنید
لطف اله مجد
اصفهان گوش کنید
لطف اله مجد
دشتی گوش کنید
لطف اله مجد
دستگاه سه گاه گوش کنید
لطف اله مجد
آواز بیات ترک گوش کنید
لطف اله مجد
دستگاه همایون گوش کنید
لطف اله مجد
آواز افشاری گوش کنید
لطف اله مجد
آواز دشتی گوش کنید
لطف اله مجد
آواز شوشتری گوش کنید
لطف اله مجد
دستگاه شور گوش کنید
لطف اله مجد
دستگاه چهارگاه گوش کنید
لطف اله مجد
همایون گوش کنید
لطف اله مجد
سه گاه گوش کنید
لطف اله مجد
بیات ترک گوش کنید
لطف اله مجد
شوشتری گوش کنید
لطف اله مجد
ابو عطا گوش کنید
لطف اله مجد
اصفهان گوش کنید
لطف اله مجد
دشتی گوش کنید
لطف اله مجد