همایون شجریان

همایون شجریان

سینا معروف

لیست آهنگ ها

خلیج پارس گوش کنید
همایون شجریان
علی قمصری
آغاز برنامه گوش کنید
همایون شجریان
مقدمه تار گوش کنید
همایون شجریان
پیش درآمد (رنگ اصول) گوش کنید
همایون شجریان
آواز (گوشه داد) گوش کنید
همایون شجریان
بیداد گوش کنید
همایون شجریان
عراق گوش کنید
همایون شجریان
داد گوش کنید
همایون شجریان
شوشتری، همایون، داد و بیداد گوش کنید
همایون شجریان