دکلمه و شعر

دکلمه و شعر

معراج

لیست آهنگ ها

مهرنامه گوش کنید
حمید متبسم
وحید تاج
آغاز داستان گوش کنید
حمید متبسم
وحید تاج
حکایت شیرین گوش کنید
حمید متبسم
وحید تاج
به تصویر کشیدن خسرو (پرده ی یکم) گوش کنید
حمید متبسم
وحید تاج
به تصویر کشیدن خسرو (پرده ی دوم) گوش کنید
حمید متبسم
وحید تاج
به تصویر کشیدن خسرو (پرده ی سوم) گوش کنید
حمید متبسم
وحید تاج
دیدار خسرو و شیرین در چشمه سار (پرده ی یکم) گوش کنید
حمید متبسم
وحید تاج
دیدار خسرو و شیرین در چشمه سار (پرده ی دوم) گوش کنید
حمید متبسم
وحید تاج
دیدار خسرو و شیرین در چشمه سار (پرده ی سوم) گوش کنید
حمید متبسم
وحید تاج
به هم رسیدن خسرو و شیرین گوش کنید
حمید متبسم
وحید تاج
عمو سبزی فروش گوش کنید
مرتضی احمدی
چغندر پخته گوش کنید
مرتضی احمدی
یه کلاغی گوش کنید
مرتضی احمدی
فلفل نمکی گوش کنید
مرتضی احمدی
حریرم گوش کنید
مرتضی احمدی
آی رپتی پتینا گوش کنید
مرتضی احمدی
آره آره گوش کنید
مرتضی احمدی
چرا همچین می شم گوش کنید
مرتضی احمدی
سیاه گوش کنید
مرتضی احمدی
زن خوبه گوش کنید
مرتضی احمدی
آتیش گرفته گوش کنید
مرتضی احمدی
دیگه عاشق نمی شم گوش کنید
مرتضی احمدی
گله از چرخ ستمگر گوش کنید
مرتضی احمدی