ویلون

ویلون

سعید

لیست آهنگ ها

ماهور گوش کنید
اسدالله ملک
فضل الله توکل
افشاری گوش کنید
اسدالله ملک
فضل الله توکل
اصفهان گوش کنید
اسدالله ملک
فضل الله توکل
آواز بیات ترک اول گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه همایون گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه همایون گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه سه گاه گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه سه گاه گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه چهارگاه گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز شوشتری اول گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز بیات ترک دوم گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز زابل سه گاه گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز افشاری گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز شوشتری دوم گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه شور گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه ماهور گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز شوشتری سوم گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز دشتی گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
جدایی تو گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
جوانی گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
چلچله ها گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
حکایت دل گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
خلوت راز گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
داغ جوانی گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دل دیووانه گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دلم گرفته گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
ساز خاموش گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
بی وفایی گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
بیش از این رنج ام مده گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
گریه ی لیلی-دشتی گوش کنید
اسدالله ملک