داروک

داروک

علی ابراهیمی

لیست آهنگ ها

لالالا... گوش کنید
گروه خورشید سیاه
بگذریم گوش کنید
گروه خورشید سیاه
داروک گوش کنید
گروه خورشید سیاه
دوست دارم گوش کنید
گروه خورشید سیاه
خو گوش کنید
گروه خورشید سیاه
چه جور بگم گوش کنید
گروه خورشید سیاه
پشت شالیزار گوش کنید
گروه خورشید سیاه
خرس سیاه بلوچی گوش کنید
گروه خورشید سیاه
نمی کشیم گوش کنید
گروه خورشید سیاه
جیگی جیگی گوش کنید
گروه خورشید سیاه
بزم بی جانان گوش کنید
پدرام درخشانی
سبوی سنتور گوش کنید
پدرام درخشانی
سنتور عصبانی گوش کنید
پدرام درخشانی
سه گاه من گوش کنید
پدرام درخشانی
سی و سه پل گوش کنید
پدرام درخشانی
چهارباغ بالا گوش کنید
پدرام درخشانی
ذوزنقه گوش کنید
پدرام درخشانی
بمبک گوش کنید
پدرام درخشانی
بهترین خلوتگاه گوش کنید
پدرام درخشانی