تصنیف

تصنیف

علیرضا گلستانه

لیست آهنگ ها

تصنیف چو گل هر دم به بویت (دستگاه نوا) گوش کنید
پوریا اخواص
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) گوش کنید
پوریا اخواص
ساز و آواز نوا (دستگاه نوا) گوش کنید
پوریا اخواص
تصنیف تلخی نکند شیرین ذقنم (دستگاه نوا) گوش کنید
پوریا اخواص
تصنیف فتنه چشم یار (آواز دشتی) گوش کنید
پوریا اخواص
ساز و آواز دشتی (آواز دشتی) گوش کنید
پوریا اخواص
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) گوش کنید
پوریا اخواص
مجلس افروز در جایگاه اوج (آواز دشتی) گوش کنید
پوریا اخواص
تصنیف رستم ازین بند و بلا (آواز دشتی) گوش کنید
پوریا اخواص
دیوانه تر شدم گوش کنید
پرواز همای