کردی سنتی

کردی سنتی

وریا

لیست آهنگ ها

آمان هی آمان گوش کنید
صدیق تعریف
چاوخاس گوش کنید
صدیق تعریف
گله و گله گوش کنید
صدیق تعریف
مطرب حریفان گوش کنید
صدیق تعریف
نارنج و لیمو گوش کنید
صدیق تعریف
آخ لیل و داخ لیل گوش کنید
صدیق تعریف
راستای خیابان گوش کنید
صدیق تعریف
شمامه و خال خال گوش کنید
صدیق تعریف