دکلمه خسرو شکیبایی و مهرداد کاظمی

دکلمه خسرو شکیبایی و مهرداد کاظمی

کورش مقدم

لیست آهنگ ها

نقش قالی (دکلمه) گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
درخیال گوش کنید
گروه حال