سنگین

سنگین

مظفرسوری

لیست آهنگ ها

تصنیف دل شیدا گوش کنید
داود پایروند
حسین پرنیا
آواز شور گوش کنید
داود پایروند
حسین پرنیا
تصنیف ناله مستان گوش کنید
داود پایروند
حسین پرنیا
تصنیف در خرابات گوش کنید
داود پایروند
حسین پرنیا
آواز اصفهان گوش کنید
داود پایروند
حسین پرنیا
تصنیف دل شوریده گوش کنید
داود پایروند
حسین پرنیا