بختیاری

بختیاری

ایمان سلیمانی

لیست آهنگ ها

آواز کوگ نازنین گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آهنگ های دستمال بازی گوش کنید
هوشنگ سامانی
دستمال بازی گوش کنید
نورالله مومن نژاد
دستمال بازی گوش کنید
نورالله مومن نژاد
دستمال بازی (مقام های چوبی بختیاری) گوش کنید
مهرعلی نجاتی